Seamless: the digital in design.
Museum of Architecture and Design,
Ljubljana, Slovenia.
19th September – 3rd November 2013.

Brezšivno: digitalno v oblikovanju.
Muzej za arhitekturo in oblikovanje,
Ljubljana, Slovenija.
19. september – 3. november 2013.

Participants/ Sodelujoči.
Louise Adkins
Kirsteen Aubrey
Mark Beecroft
Keith Brown
Fabrizio Cocchiarella (+ Emma Hayward)
David Crow
Vanessa Cuthbert
Joe Duffy
Michael Eden
Jon Hannan (+ Robert George)
Steve Hawley
Toby Heys (+ Robert Saucier & Oliver Blank)
Saoirse Higgins
Jonathan Hitchen
Nigel Hurlstone
Hilary Judd
Alice Kettle (+ Huw Wahl)
Amanda Langdown
Jane McKeating
Joe McCullagh
Monomatic (+ Nick Rothwell)
Sally Morfill
CJ O’Neill
Alex Russell
Ulysses Sengupta
Annie Shaw

Senior Lecturer, Architecture.
Ulysses Sengupta is a Senior Lecturer in Architecture at MMU as well as a Director of Softgrid Limited, an Architecture & Urban Design focused internationally networked office (with FORM Foundation: Amsterdam, Tsoulos Associates: Athens, BAND: Zurich/London). He is a senior lecturer at the Manchester School of Architecture, unit/studio leader at the University of Nottingham and was a lecturer at the University of East London. He attempts to progress a parallel discourse between practice and theory on the subjects of Architecture, Urban Design and Spatial Planning through teaching and research in educational institutions in the U.K. and lecturing internationally.
Ulysses has a specific interest in complex urban situations produced by the rapid rate of urbanisation today and the resulting extreme changes to the physical fabric of many cities. This has led to looking more closely at developing parts of the world and urban territories undergoing constant, sudden, and drastic changes in topology due to planning and gentrification, in competition with the speed of rapidly growing informal urban settlements. His research attempts to address evolutionary methods for planning, self organisation and development of new planning tools/methods of design incorporating constant change.

Loose Fit: a spatio-temporal approach to incorporating bottom up behaviours.
With the increasing dialogue related to social justice and resilience in urbanism, there is an as yet unaddressed need to critically overhaul the existing tools and approaches with which the space of action is produced. Despite advances in communications and the emergence of related new networks and agencies, the physical realm as the space of both contestation and potential has never been more prevalent. Even political unfettered agencies of spatial planning, aimed at future improvement of human liveability, remain impotent due to the difficulties of attempting a dialogue, where trans-scalar affects of seemingly small but interrelated temporal behaviours need to be incorporated into existing paradigms of larger infrastructures.
This proposes that any effort to incorporate bottom up agencies must be based on a systemic understanding of the inherent potentials and invisible actions both formulating and being influenced by the 3-dimensional configurations of space. This avenue of exploration has led to the development of simulative temporal models of spatial patterns incorporating studied and empirical data of societal and behavioural characteristics within particular cultural situations and geographic conditions. Examples from studies in Mumbai illustrate how bottom up behaviours can be seamlessly incorporated into temporal digital model based approaches towards ‘loose fit’ future planning and design.

Ulysses Sengupta

Višji predavatelj arhitekture.
Ulysses Sengupta je predavatelj arhitekture na Metropolitanski univerzi v Manchestru (MMU) in tudi direktor podjetja SoftGrid Limited, v katerem sta se združila arhitektura in urbanizem in ki deluje mednarodno, sedež pa ima v Amsterdamu (deluje skupaj s podjetji FORM Foundation, Amsterdam, Tsoulos Associates, Atene, BAND, Zürich/London).
Sengupta je docent na šoli Manchester School of Architecture, vodja oddelka za arhitekturo na Univerzi v Nottinghamu, predaval pa je tudi na Univerzi East London. S svojim pedagoškim in raziskovalnim delom v Veliki Britaniji in s predavanji na mednarodni ravni poskuša promovirati diskurz med prakso in teorijo na temo arhitekture, urbanističnega oblikovanja in načrtovanja prostora. Še posebej ga zanimajo kompleksne urbane situacije, ki jih je povzročilo hitro stopnjevanje urbanizacije danes, in posledično ekstremne spremembe v fizični strukturi številnih mest. To je privedlo do natančnejšega opazovanja dogajanja v razvijajočem se svetu, še posebno topologije urbanih ozemelj, na katerih poteka tekmovanje med načrtovanjem in hitro gradnjo nenačrtovanih urbanih naselij. V svojih raziskavah se zaveda nenehnih sprememb in poskuša obravnavati evolucijske metode za načrtovanje, samoorganizacijo ter razvoj novih orodij in metod načrtovanja.

Prožnost: prostorsko-časovni pristop k vključevanju vedenja od spodaj navzgor.
Z okrepljenim dialogom o socialni pravičnosti in prožnosti v urbanizmu je vzniknila potreba po kritični prenovi obstoječih orodij in pristopov, s katerimi se načrtuje prostor delovanja. Kljub napredku na področju komunikacije in pojavu na to navezujočih se novih omrežij in agencij je fizična sfera kot prostor nesoglasij in možnosti danes opaznejša kot kadarkoli prej. Tudi politično neovirane agencije za prostorsko načrtovanje, ki želijo v prihodnosti izboljšati življenjske razmere ljudi, ostajajo nemočne zaradi težav pri vzpostavljanju dialoga; transskalarni vpliv na videz drobnega, a med seboj časovno odvisnega vedenja je treba vključiti v obstoječe vzorce večjih infrastruktur.
Ta projekt predlaga, naj vsako prizadevanje za vključitev agencij od vsega začetka temelji na sistematičnem razumevanju pripadajočih potencialov in nevidnih dejanj, ki vzpostavljajo in formulirajo tridimenzionalne konfiguracije prostora. Ta raziskovalna usmeritev je privedla do razvoja simulacijskih časovnih modelov prostorskih vzorcev, ki vsebujejo študijske in empirične podatke socialnih in vedenjskih značilnosti znotraj posameznih kulturnih situacij in geografskih pogojev. Primeri študij v Mumbaju ponazarjajo, kako se lahko vedenje od spodaj navzgor neopazno vključi v pristope, ki zadevajo prožno načrtovanje in oblikovanje v prihodnosti, utemeljeni pa so na časovnem digitalnem modelu.

u.sengupta@mmu.ac.uk
research.soft-grid.net